CNC SCHOOL은 체계적인 트레이닝 시스템으로 연기자를 양성, 

CNA AGENCY를 통해 실제 작품 캐스팅으로 연결합니다!

공지사항


차원이 다른 CNC SCHOOL만의 커리큘럼, 지금 상담하세요!

연기 문의    02-546-4040

CNA AGENCY 캐스팅 진행 작품

CNC SCHOOL 소통공간

공지사항

기사스크랩

수강생 현장 스케치

수강생 캐스팅 소식

차원이 다른 CNC SCHOOL만의 커리큘럼, 지금 상담하세요!                                                                          

연기 문의  02-546-4040

CNA 에이전시 캐스팅 진행 작품

CNC SCHOOL 소통공간